Om oss

Vår historia

Katthemmet startades våren 2002 som en sektion under Förbundet Djurens Rätt. Vår lokal bestod då av en villa med två våningsplan och källare, belägen vid den kraftigt trafikerade Stockholmsvägen i Södertälje.

Villan var fullbelagd av katter för det mesta, vilket innebar upp till 50–70 katter att sköta om. Så småningom byggdes en stor uterastgård till katterna för att de skulle ha möjlighet att gå ut.

År 2004 fick 204 katter nya, fina hem genom katthemmet! Samma år fick vi veta att villan skulle rivas när kontraktet gick ut den sista december. Detta för att ge plats åt kommunens tänkta parkeringsplats.

Under lång tid var det osäkert om verksamheten skulle kunna fortsätta, men strax innan jul erbjöd kommunen en ny lokal i Moraberg. I samband med detta beviljades verksamheten även ett föreningsbidrag. I januari 2005 beslutades det därför att katthemmet skulle bilda en egen förening, Södertälje Katthem.

I februari var arbetet i full gång för att göra om den tidigare datautbildningslokalen till ett fungerande katthem, med plats för upp till cirka 30 katter. Vatten och avlopp drogs och händiga medlemmar hjälpte till att snickra ihop bursystemet.

För att minska smittspridningsrisken bestämdes det att ingen kattrastgård skulle finnas, men å andra sidan skulle de nya burarna bli större än tidigare. På grund av lokalbytet blev antalet katter som fick nya hem år 2005 något färre än föregående år; 127 stycken.

Men säg det tillstånd som varar för evigt. Vi blev uppsagda från våra lokaler på Morabergsvägen och arbetet med att finna nya lokaler vidtog. Så småningom hittade vi en lokal på Wedavägen 16B i Wedaområdet.

Denna lokal är nu ombyggd till katthem och sedan invigningen i mars 2013 är det där vi huserar.

Styrelsen

Ordförande: Monica Lingnert, monica@sodertaljekatthem.se

Vice ordförande: Linnea Andersson linnea@sodertaljekatthem.se

Ledamot: Lars Danielsson lasse@sodertaljekatthem.se 

Ledamot: Per-Erik Österberg, pererik@sodertaljekatthem.se

Suppleant/sekreterare: Kerstin Resborn, kerstin@sodertaljekatthem.se

Suppleant:/kassör: Anette Haglund, anette@sodertaljekatthem.se  

Suppleant: Caroline Anderson caroline@sodertaljekatthem.se 

Revisor: Britt-Marie Sjölund

Revisor suppleant: May-Britt Carlsson

Valberedning: Victoria Boman & Aleksandra Flieger-Keser

Ansvarig djurskötare: Tina Bohman, tina@sodertaljekatthem.se

STADGAR

FÖR SÖDERTÄLJE KATTHEM – 802421-9050

Stadgarna reviderade vid Medlemsmöte 2023-11-25 och Årsmöte 2024-03-23

1 § Namn och säte. Södertälje Katthem är en ideell förening utan vinstintresse med säte i Södertälje. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits iföreningen som medlemmar

2 § Ändamål Föreningens ändamål är att minska antalet hemlösa och utsatta katter genom kastrering, id-märkning och informationsspridning samt omplacering av katter till ansvarsfulla hem. 

Föreningen verkar för att höja kattens juridiska och sociala status på olika sätt. Vi samarbetar med myndigheter, avlivar inte katter som anses ha beteendeproblem eller behandlingsbara skador och sjukdomar, gör noggranna undersökningar innan vi placerar en katt i ett hem etc. Vi tar även en avgift för katten.  

Föreningen ska vara ansluten till förening/ar som styrelsen eller Årsmötet beslutar och vars verksamhet stöder katthemmets ändamål.

3 § Beslutande organ Föreningens beslutande organ är Årsmöte, medlemsmöte och styrelse.

4 § Medlemskap Medlem skall följa föreningens stadgar, föreskrifter och syften och ha erlagt gällande medlemsavgift. Medlemsavgift, vars storlek bestäms av Årsmötet kan erläggas från och med 1 november året innan medlemskap avses. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. 

Medlem som inte verkar enligt föreningens stadgar och intressen kan uteslutas efter  beslut av styrelsen. Detta meddelas skriftligen. Person som anser sig felaktigt utesluten eller nekad medlemskap kan skriftligen överklaga beslutet hos styrelsen. 

Medlem som väljer att utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsens kassör och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för innevarande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och utesluts med automatik den sista februari innevarande verksamhetsår.  Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Till hedersmedlem kan utses den som i väsentlig omfattning verkat för föreningens väl. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 

Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna; har rätt till information om föreningens angelägenheter; skall följa föreningens stadgar och beslut; har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

5 § Volontärer Volontär, oavsett om denne är medlem eller inte, kan uteslutas ur föreningen och kan nekas tillträde till katthemmet om denne motarbetat föreningens syften, verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Förfarandet vid sådana fall följer det som stadgas i 4 § ovan. 

6 § Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer. Firmatecknare för samtliga konton och kontanter är ordförande och kassör var för sig. Vid kontanta uttag ska det finnas ett tak på 5000 kr att teckna var för sig. Högre belopp ska tecknas av ordförande och kassör i förening. Sådana uttag ska beslutas av styrelsen.

7 § Årsmöte Årsmötet hålls före utgången av mars månad på tid och plats som  styrelsen bestämmer senast den 31 december. Härvid ska styrelsen informera valberedningen. Kallelse till Årsmötet skall tillställas medlemmarna senast två veckor före Årsmötet via e-mail om möjligt, annars via brev. I tid inkomna motioner skall  bifogas kallelsen. Motioner/förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari för att kunna tas upp på Årsmötet. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet. I kallelsen bör anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Anges inte detta finns de tillgängliga på katthemmet.

8 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på Årsmötet. Röstberättigad vid Årsmötet är samtliga medlemmar som erlagt full gällande medlemsavgift senast före februari månads utgång. Dessa har också motionsrätt. Röstning med fullmakt är ej tillåtet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Omröstning sker öppet. Vid personval kan sluten omröstning tillämpas om så begärs. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

9 § Beslutförhet Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

10 § Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

11 § Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Anställd i föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

12 § Ärenden vid Årsmötet Vid Årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

Mötets öppnande och fastställande av dagordning.

 1. 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
  2. Fastställande/justering av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
  3. Styrelsens val av ordförande och sekreterare för mötet.
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  5. Fråga om mötet har utlysts stadgeenligt.
  6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret samt fastställande av balansräkning.
  8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  10. Fastställande av medlemsavgifter.
  11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
  12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
  14. Val av övriga styrelseledamöter (2 år) och suppleanter (1 år).
  15 Val av minst en revisor och revisorssuppleanter (1 år). I detta val får inte styrelsens ledamöter eller anställda delta.
  16 Val av två ledamöter till valberedningen (varav en samankallande)
  17. Övriga frågor
  18. Mötets avslutande

Vid beslut om ansvarsfrihet äger styrelsemedlem inte rösträtt. Myndig medlem är valbar till styrelsen. Årsmötet har rätt att skilja ledamöter från sitt uppdrag under pågåendemandatperiod.

13 § Styrelsen Styrelsen ska bestå av ordförande samt ytterligare minst tre max 4 ledamöter och minst två och max tre suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare, inom eller utom sig kassör. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

14 § Styrelsens åligganden Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningens gällande lagar och bindande regler uppdateras och iakttas,
• verkställa av Årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper m m
 hålla minst 8 protokollförda möten per år

• förbereda års- och medlemsmöte.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller den som utsetts av denna att kalla till möte eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas och protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

15 § Valberedning

a) Valberedningen består av ordförande och minst en ledamot, valda av Årsmötet.
b) Valberedningen sammanträder när ordföranden och ledamot/er så önskar.
c) Valberedningen kontaktas vid styrelsens sista möte kalenderåret innan Årsmötet.
d) Valberedningen skall senast 8 veckor före Årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid
utgår vid Årsmötet om de vill kandidera för nästa mandattid.
e) Valberedningens förslag ska presenteras vid Årsmötet.

16 § Medlemsmöte Styrelsen bör kalla medlemmarna till medlemsmöte minst en gång per år. Sådant möte kan hållas då minst ¼ av föreningens röstberättigade medlemmar och/eller en majoritet av styrelsen så önskar. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran om medlemsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse ska innehålla uppgift om vilka punkter som ska tas upp på medlemsmötet. Kallelse med förslag till föredragningslista för medlemsmöte skall tillställas medlemmarna senast två veckor före mötet via e-mail om möjligt annars via brev. Vid medlemsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

17 § Räkenskaper Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december. Handlingar ska arkiveras på sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

18 § Revision Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, Årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte bevista styrelsemöte regelbundet. Styrelsen ska senast den 28 februari, eller enligt överenskommelse mellan kassör och revisor, överlämna räkenskaper, bokslut, verksamhetsberättelse, styrelseprotokoll och övriga handlingar till revisorn. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

19 § Stadgetolkning m m Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande Årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

20 § Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara Årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges medlem i föreningen.

21 § Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut av Årsmöte med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster vid två på varandra följande Årsmöten varav ett ska vara ordinarie. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m m ska arkiveras. Eventuella tillgångar tillfaller utsatta djur genom donation till av medlemmarna framröstad djurskyddsorganisation/mottagare.

 

Södertälje Katthem
Wedavägen 16B
152 42 Södertälje
Telefon 08 550 32 000
www.sodertaljekatthem.se